Δευτέρα, 25 Απριλίου 2011

Διαφωνία του Τ.Ε.Ε Ζακύνθου για το ΧΥΤΑ...

...στη θέση Λίβας και πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου για αρνητική γνωμοδότηση και από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Τ.Ε.Ε Ζακύνθου δεν βρίσκει ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΘΕΤΙΚΟ στοιχείο στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που έχει χωροθετήσει τον ΧΥΤΑ στο Βραχίονα. Αναλυτικά η θέση του ΤΕΕ έχει ώς εξής:
Θέμα: Θέσεις μας εν όψει της Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ι.Ν στη Ζάκυνθο στις 27-04-11 και για το θέμα Μ.Π.Ε. Νέου ΧΥΤΑ Ζακύνθου στη θέση Λίβας.
1.Εισαγωγή.
Εν όψει της συζήτησης που θα γίνει στο επόμενο Περιφ. Συμβούλιο για την Μ.Π.Ε. του Νέου ΧΥΤΑ Ζακύνθου στη θέση Λίβας θεωρούμε αναγκαίο να παραθέσουμε ουσιώδεις και συνοπτικές παρατηρήσεις μας επί της μελέτης. Είναι πασιφανές ότι η εν θέματι Μ.Π.Ε. το μόνο που κάνει είναι να ωραιοποιεί μια καθ’ υπόδειξη άστοχη λαθεμένη και μη σύννομη χωροθέτηση ΧΥΤΑ στη θέση Λίβας Ζακύνθου. Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής είναι η εν λόγω μελέτη να χάνει την αρμόζουσα σοβαρότητα και να καθίσταται ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΗ. Οι παρακάτω επισημάνσεις μας ...η συνέχεια εδώ.

...αυτό μαρτυρούν.
α) Στη σελίδα 16-17 στο κεφάλαιο χωματισμοί δεν αναφέρεται καθόλου στην παντελή έλλειψη χώματος στην βραχώδη περιοχή όλου του ορεινού όγκου και στην ανάγκη μεταφοράς από τον Κάμπο χωμάτων που σε συνδυασμό με την μεγάλη απόσταση της θέσης Λίβα από την περιοχή της παραγωγής των απορριμμάτων καθιστά απαγορευτική την οικονομική επιβάρυνση.
β) Στη σελίδα 29 ψεύδεται η μελέτη όταν ισχυρίζεται ότι το γήπεδο βρίσκεται μακράν προστατευομένων περιοχών ενώ γνωρίζει ότι ευρίσκεται εντός του Καταφυγίου Άγριας Ζωής ενώ παρακάτω η ίδια το αναιρεί.
γ) Στη σελίδα 45-46 παρά την επιθυμία του ο μελετητής δεν μπορεί να αποκρύψει την μεγάλη υδροπερατότητα των πετρωμάτων της περιοχής.
δ) Στη σελίδα 50 υποβαθμίζει τον κίνδυνο από σεισμούς και δεν αναφέρεται στα υπάρχοντα ρήγματα στην περιοχή πράγμα που αποτελεί σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης της μελέτης.
ε) Στη σελίδα 120 παραδέχεται αυξημένη πιθανότητα αστοχίας της στεγάνωσης του πυθμένα και ενώ δεν μπορεί να αρνηθεί την ύπαρξη σημαντικού υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή και την πιθανότητα μόλυνσής του, ισχυρίζεται ότι με δειγματοληψίες μέσω γεωτρήσεων όταν φτάσουμε σε επίπεδα συναγερμού θα δράσουμε για να αποτρέψουμε την μόλυνση αν είναι δυνατόν…
Υπάρχουν κι άλλα τέτοια δείγματα που πείθουν περί του λόγου το αληθές, ας μην σας κουράσω όμως άλλο επ’ αυτού και ας παραθέσω εδώ τις σημαντικότερες κατά την άποψή μας ελλείψεις της παρούσης Μ.Π.Ε.
2.Σημαντική έλλειψη νομιμοποιητικών εγγράφων.
Κατά την διαδικασία της «Προέγκρισης Χωροθέτησης» είναι απαραίτητη και υποχρεωτική η γνωμοδότηση των Υπηρεσιών: της Δνσης Δασών, των Αρχαιολογικών Δ/νσεων (Κλασικών , Βυζαντινών και Νεωτέρων μνημείων), ΝΕΧΩΠ (για ζώνες υψηλής παραγωγικότητας) και λοιπών άμεσα εμπλεκομένων. Η γνωμοδότηση είναι βαρύνουσα και υποχρεωτική με δυνατότητα αποκλεισμού της περιοχής ή επιβολής επιπλέον περιβαλλοντικών όρων. Η διαδικασία αυτή γίνεται με σπουδή του μελετητή ή της Υπηρεσίας στην οποία υποβάλλεται η Μ.Π.Ε. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει στην προς έγκριση Μ.Π.Ε παρόλο που η όλη δραστηριότητα θα διεξαχθεί σε περιοχή με δασικό χαρακτήρα.
3.Ύπαρξη καταφυγίου Άγριας Ζωής.
Από το 1976 με ΚΥΑ η περιοχή στο Λίβα έχει χαρακτηριστεί ως καταφύγιο Άγριας Ζωής. Με τον Ν.2637/98 χαρακτηρίζεται αυτοδίκαια «Καταφύγιο Άγριας Ζωής και δεν επιτρέπεται καμία δραστηριότητα. Με τον Ν.3937/2011 «…περί βιοποικιλότητας» απαγορεύεται ρητά, ακόμα και για έργα κοινής ωφελείας, την εγκατάσταση σε περιοχές με τον παραπάνω χαρακτηρισμό. Κάτι τέτοιο θα είχε αποκαλυφθεί, αν είχε (ως όφειλε) ζητηθεί χαρακτηρισμός από την Δ/νση Δασών Ν. Ζακύνθου.
4. Δυναμικότητα (σελ. 10 και 146 Μ.Π.Ε.):
Στον υπολογισμό της δυναμικότητας και στους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους (για ΧΥΤΑ) η μελέτη υπολογίζει ότι ο νέος ΧΥΤΑ θα δεχθεί οικιακά απορρίμματα μέσης ετήσιας ποσότητας 15ετίας 35.117 ton. Και βέβαια μιλά για σύμμικτα σκουπίδια χωρίς επεξεργασία. Η έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου μιλά για ΧΥΤΥ και επεξεργασμένα αστικά απόβλητα με πολύ μικρότερη δυναμικότητα που αναλόγως με την επεξεργασία-διαλογή θα φτάσει έως τι 1/5 του παραπάνω ποσού. Η παραπάνω αντίφαση προφανώς φέρνει σε δύσκολη θέση την Εγκριτική Αρχή αφού καλείται να αδειοοδοτήσει είτε για ένα «υπερδιαστασιολογημένο» έργο ΧΥΤΥ για 75χρόνια, είτε για ΧΥΤΑ (αντίθετα δηλαδή από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου). Σε κάθε περίπτωση απαιτείται αναπροσαρμογή της Μ.Π.Ε
Στην Μ.Π.Ε δεν περιλαμβάνεται διερεύνηση της υδροπερατότητας των ασβεστόλιθων της περιοχής του έργου αφού αυτή αποτελεί ίσως την μεγαλύτερη επίπτωση που μπορεί να επιφέρει το έργο στον υδροφόρο ορίζοντα της Ζακύνθου.
4. Πολεοδομικό καθεστώς οικοπέδων.
Το προτεινόμενο έργο θα κατασκευαστεί πάνω σε 3 ιδιόκτητα οικόπεδα. Για την ακρίβεια προβλέπεται να καταλάβει ολόκληρη την μία ιδιοκτησία και μέρος της δεύτερης και τρίτης ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με τον νόμο του 2003 της για την εκτός σχεδίου δόμηση πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα της πολεοδομικής κατάτμησης των ιδιοκτησιών 2 και 3 για να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη επιφάνεια. Είναι πολύ πιθανόν να μην είναι δυνατόν κάτι τέτοιο και να υπάρξει με αποτέλεσμα σημαντική τροποποίηση του προϋπολογισμού προς τα πάνω με εξαγορά ολοκλήρων των ιδιοκτησιών. Η παρούσα διερεύνηση δεν γίνεται στην προς έγκριση Μ.Π.Ε. και απαιτείται να γίνει.
5.Επιμέρους θέματα:
Προσβασιμότητα στον υπό μελέτη ΧΥΤΑ. Δεν αναφέρεται αν θα υπάρξει νέα χάραξη ή διαπλάτυνση καθώς και περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την κατασκευή των έργων οδοποιίας στον 6μετρο δόμο πρόσβασης που προτείνει ή μελέτη. Τα έργα οδοποιίας απαιτούν ιδιαίτερους περιβαλλοντικούς όρους κατά την κατασκευή τους.
Αντιμετώπιση θορύβου και σκόνης κατά την κατασκευή. Δεν προτείνονται ούτε ζητήθηκε από την εγκριτική αρχή η επίλυση στοιχειωδών μοντέλων ανάπτυξης θορύβου και σκόνης, καθώς και η επίδρασή τους στους κοντινούς οικισμούς από την κατασκευή σύμφωνα με το ανεμολογικό ιστόγραμμα που παραθέτει η μελέτη και εμφανίζει έντονους βορινούς ανέμους. Κάτι τέτοιο απαιτείται σε μελέτες πολύ μικρότερης σημασίας και μεγέθους δραστηριοτήτων.
Η αναφορά για Κέντρο Διαλογής στα βόρεια ομολογούμενα δημιουργεί σύγχυση με βάση τα όσα έχει προγραμματίσει ο Σύνδεσμος Καθαριότητας για Κ.Δ. στην περιοχή του αεροδρομίου, κάτι που απαιτεί αποσαφήνιση στην Μ.Π.Ε.
6.Ανάλυση Δρομολογίων.
Κρίνεται απαραίτητη, σε έργα ΧΥΤΑ, η πρόταση για εναλλαγή των δρομολογίων των απορριμματοφόρων. Έπρεπε να έχουν εξεταστεί τουλάχιστον δύο εναλλακτικές λύσεις μεταφοράς ή διαφορετικά δρομολόγια ακόμα και από διαφορετικά μέρη, ώστε να μην έχουμε συσσωρευμένες επιπτώσεις στις περιοχές που διέρχονται. Φανταστείτε εμπρός από τα καφενεία του Κατασταρίου να διέρχονται καθημερινά όλα τα σκουπίδια της Ζακύνθου. Βέβαια οι μελετητές δεν είχαν εμπειρία των τοπικών συνθηκών ζωής των περιοχών διέλευσης των απορριμματοφόρων. Κάτι τέτοιο απαιτεί επανασχεδιασμό στην φάση της Μ.Π.Ε.(επιπτώσεις στις μεταφορές και στην κοινωνική ζωή των περιοχών).
Επιπλέον η ανάλυση που έγινε για την μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων στο Λίβα δεν έχει εξετάσει το κόστος της μεταφοράς. Βασικές μεταβλητές που πρέπει να υπολογίσουν στην παρούσα Μ.Π.Ε (τα οχηματοχιλιόμετρα, και τονοχιλιόμετρα) δεν έχουν απασχολήσει την μελέτη με αποτέλεσμα να μην υπολογίζεται το κόστος της μεταφοράς πού έχει άμεση επίπτωση στην οικονομική ζωή των χρηστών και του Συνδέσμου. Επίλογος-Θέση.
Σε γενικές γραμμές όλη ιστορία όπως προείπαμε πάσχει αρχικά στην διαδικασία της χωροθέτησης, ακόμη και με τα τότε δεδομένα, γιατί με τα σημερινά θεωρείται αδιανόητη. Δεν πρέπει επομένως να εγκριθεί ή να τύχει θετικής γνωμοδότησης από το Περιφερειακό Συμβούλιο η παρούσα Μ.Π.Ε. Ο Νόμος 3937 ΦΕΚ 60 Α /31-03-11 δεν αφήνει περιθώρια για έγκριση περιβαλλοντικών όρων μέσα σε Καταφύγια Άγριας Ζωής για Χ.Υ.Τ. Εξάλλου τόσο από τις Ευρωπαικές οδηγίες όσο και από την Ελληνική Νομοθεσία οι ΧΥΤΑ έχουν τελειώσει.
Η ξεκάθαρη θέση μας πάνω στο συνολικό θέμα των απορριμμάτων του Νησιού είναι η δημιουργία Υποδομών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης τους στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Άλλωστε αυτό ζητούσε η ΤΕΔΚ Ζακύνθου χρόνια τώρα αλλά δυστυχώς δεν εισακούσθηκε από την Περιφέρεια τότε που έπρεπε. Παράλληλα πρέπει να αποκατασταθεί και να αρχίσουν να κλείνουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα οι κορεσμένοι θύλακες του λειτουργούντος ΧΥΤΑ. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα 50 περίπου στρέμματα που μένουν ανεκμετάλλευτα σ’αυτή τη θέση θα πάνε στα αζήτητα. Σημειώνουμε εδώ ότι η θέση αυτή είχε την υψηλότερη βαθμολογία στην διαδικασία χωροθέτησης νέου Χ.Υ.Τ.Α. αλλά αποκλείστηκε αβασάνιστα λόγω Θαλασσίου Πάρκου. Εκεί κάλλιστα μπορεί να δημιουργηθεί ο Χ.Υ.Τ. των Υπολειμμάτων της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Εδώ θα πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε, τόσο το Υπουργείο όσο και το Θαλάσσιο Πάρκο, να κατανοήσουν ότι δεν κινδυνεύει κανένας βιότοπος και κανένα προστατευόμενο είδος από τη δημιουργία και σωστή λειτουργία Χ.Υ.Τ.Υ. στον Βύθακα του Σκοπού, απεναντίας κινδυνεύει ο Υδροφόρος Ορίζοντας της Ζακύνθου και οι Ζακυνθινοί από την δημιουργία Χ.Υ.Τ. στη θέση Λίβας του όρους Βραχιώνας Ζακύνθου.
Για την Ν.Ε./Τ.Ε.Ε. Ζακύνθου Ο Πρόεδρος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ

Post: Ant.Kas.

6 σχόλια:

Άρτσι-πελάου είπε...

Υπήρχε περίπτωση ποτέ να συμφωνήσουν οι μηχανικοί;
Πως θα πάρουν το αίμα τους πίσω που τους εξορίσανε στο Μπανάτο με το έτσι θέλω;
Να δούμε πότε θα σοβαρευτούμε...
Όταν θα κολυμπάμε στο σκουπίδι και θα πληρώνουμε και πρόστιμα από πάνω;

ΑΙΧΜΗΡΟΣ είπε...

Υπάρχει καμιά σοβαρή εναλλακτική πρόταση από τους μηχανικούς; Αν ναι, μήπως έχουν την ευγενική καλοσύνη να την δημοσιοποιήσουν έτσι ώστε να ενημερωθούμε και εμείς οι αδαείς ποια ακριβώς είναι η βέλτιστη θέση κατά την γνώμη τους;

Eίμαι εδώ είπε...

Θα τη βρειτε διαβαζοντας λιγο προσεχτικοτερα την ανακοινωση τους.

Ατσάραντος είπε...

Η θέση του ΤΕΕ είναι να παραμείνει στο Σκοπό. Προφανώς η ανακοίνωση του Υπ. Περιβάλλοντος δεν ελήφθει υπόψιν.

ΑγΑρ είπε...

Αιχμηρέ οι μηχανικοί καταθέσαν την προτασή τους...εσύ αν δεν την είδες τις πταίει ???? Πές και συ την δική σου...ή αερολογούμε για να δημιουργούμε εντυπώσεις ????

ΑΙΧΜΗΡΟΣ είπε...

Επαναλαμβάνω. Υπάρχει καμιά ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ εναλλακτική πρόταση από τους μηχανικούς; Αν ναι, μήπως έχουν την ευγενική καλοσύνη να την δημοσιοποιήσουν έτσι ώστε να ενημερωθούμε και εμείς οι αδαείς ποια ακριβώς είναι η βέλτιστη θέση κατά την γνώμη τους και γιατί;