Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012

Ανοιχτή επιστολή προς το Βουλευτή Ζακύνθου.

Κύριε Βουλευτά.
Με δεδοµένο ότι εντός των προσεχών ηµερών θα κληθείτε να στηρίξετε ή όχι µε την ψήφο σας, στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο νόμου με τίτλο “ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015″, όπως αυτός προβλέπεται με βάση την επικείμενη ''ΝΕΑ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ'' παρακαλώ όπως µε έγγραφη δηµοσιευµένη δήλωση σας, διαψεύσετε ή όχι, τα παρακάτω ζητήματα που προβλέπονται στο εν λόγω σχέδιο. Απαντώντας σας δίνεται η δυνατότητα και η ευκαιρία να εξηγήσετε στον εντολέα και εργοδότη σας λαό της Ζακύνθου, τα παρακάτω : Mε ποιό τρόπο προασπίζεστε την ευηµερία και ανάπτυξή του Ζακυνθινού λαού. Με ποιό τρόπο προασπίζεστε τα ζητήµατα Εθνικής Κυριαρχίας που έχουν εγερθεί εξ αιτίας της νέας δανειακής σύµβασης. Με ποιά δημοκρατική νομιμοποίηση συναινείτε ( σε περίπτωση θετικής σας ψήφου )στην αποδοχή των προβλεπόμενων μέτρων. Με ποιό τρόπο προασπίζεστε το Σύνταγμα της Ελλάδας. Επίσης σας δίνεται η δυνατότητα να αναλάβετε δηµοσίως την ευθύνη της τοποθέτησής σας και των συνεπειών της έναντι των συµπολιτών σας και να αποδείξετε ότι διαβάσατε τα προβλεπόμενα πριν τα ψηφίσετε. Απαντήστε μου λοιπόν στα παρακάτω : 1. Σε περίπτωση που η χώρα δεν θα µπορέσει να ανταποκριθεί, για οποιονδήποτε λόγο, στην αποπληρωµή µιάς ληξιπρόθεσµης oφειλής, δεν θα µπορέσει να επικαλεστεί στάση πληρωµών έναντι των δανειστών, αλλά άµεσα θα πρέπει να στραφεί σε εσωτερικό δανεισµό. ∆ηλαδή να ...η συνέχεια εδώ. 


...χρησιµοποιήσει τα χρήµατα του Κρατικού προυπολογισµού για την εξόφληση της δόσης και απο τα εναποµείναντα χρήµατα να πληρωθούν µισθοί, συντάξεις, υγεία, παιδεία κλπ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ∆ΙΑΨΕΥΣΤΕ ΤΟ !! 2. Το υπο ίδρυση ''Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου” της περιουσίας του ∆ηµοσίου δηλαδή, θα ξε-πουλά περιουσιακά στοιχεία του Κράτους, συµπεριλαµβανοµένων λιµένων, αεροδροµίων, συγκοινωνιών, ∆ΕΚΟ µε δικαίωµα τροποποίησης του καταστατικού λειτουργίας και του τιµολογίου ή του εισιτηρίου τους, αποκλειστικά και μόνο για την αποπληρωµή του ∆ηµόσιου χρέους. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ∆ΙΑΨΕΥΣΤΕ ΤΟ !!! 3. Οποιοδήποτε πράγμα ή δικαίωμα μεταβιβάζεται στο Ταμείο, δεν μπορεί να αναμεταβιβασθεί με οποιονδήποτε τρόπο στον προηγούμενο κύριο ή δικαιούχο, στο Ελληνικό Δημόσιο δηλαδή, και παράλληλα ο προηγούμενος κύριος ή δικαιούχος, δηλαδή και πάλι το Ελληνικό δημόσιο, παραμένει στη διοίκηση και διαχείριση του πράγματος ή του δικαιώματος, ως εκ του νόμου εντολοδόχος του Ταμείου, χωρίς αμοιβή και υποχρεούται να το διατηρεί κατάλληλο για τον προορισμό του, σύμφωνα και με τις οδηγίες που δίνονται εγγράφως σ’ αυτόν από το Ταμείο .Επιπλέον δε εξακολουθεί να βαρύνεται με τις δαπάνες που προκύπτουν από τη διοίκηση και διαχείριση του πράγματος ή του δικαιώματος. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΨΕΥΣΤΕ ΤΟ !!! 4. Το Ταµείο θα δύναται να εισπράττει όλα τα έσοδα της ∆ΕΗ, του ΟΤΕ, της ΕΥ∆ΑΠ,κλπ. και να τα χρησιµοποιεί για την εξόφληση των δανείων, ενώ τα έξοδά τους θα εξακολουθούν να βαραίνουν το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Επίσης το Ταµείο δύναται να πουλά και τα δικαιώµατα εκµετάλευσης του ορυκτού πλούτου (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, χρυσό, ουράνιο), όπως επίσης και το δικαίωµα να εκποιεί περιουσικά στοιχεία των ΟΤΑ (Αιγιαλούς, ∆ηµαρχεία, ∆ηµοτικές επιχειρήσεις, ∆ηµοτικούς παιδικούς σταθµούς κλπ.). ΠΑΡΑΚΑΛΩ ∆ΙΑΨΕΥΣΤΕ ΤΟ !!! 5. Εάν το Ταµείο κρίνει απαραίτητη την απαλλοτρίωση ενός περιουσιακού στοιχείου όπου υπάρχουν ιδιωτικά συµφέροντα ( Ασφαλιστικά Ταµεία, Τράπεζες, κλπ.), τότε οι ιδιώτες θα χάσουν τα δικαιώµατά τους, το δε κόστος της απαλλοτρίωσης θα βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή τους 'Ελληνες πολίτες, ενώ το απαλλοτριωθέν περιουσιακό στοιχείο θα περιέρχεται κατευθείαν στο Ταμείο. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ∆ΙΑΨΕΥΣΤΕ ΤΟ !!! 6. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στο Ταμείο, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, αμοιβή ή δικαίωμα υπέρ του Ελληνικόυ Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος για το κάθε μορφής εισόδημα που προκύπτει από τη δραστηριότητα του Ταμείου, του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, του φόρου έναρξης δραστηριότητας, τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., Ασφαλιστικών Οργανισμών ή τρίτων, δικαιωμάτων συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και αμοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων και πάσης φύσης ανταποδοτικών τελών. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΨΕΥΣΤΕ ΤΟ !!! 7 . Σε όλες τις συνεδριάσεις του Ταµείου θα παρίστανται Παρατηρητές των Δανειστών, οι οποίοι θα δίνουν αναφορά µόνο στα αφεντικά τους. Θα δεσµεύονται µε εχεµύθεια και µόνο µετά την πάροδο 3 ετών ο Ελληνικός λαός θα µπορεί να µαθαίνει για το ξεπούληµα της περιουσίας του. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΨΕΥΣΤΕ ΤΟ !!! 8. Καµµιά απόφαση δεν θα επιτρέπεται, χωρίς την γνωµοδότηση του Συµβουλίου των Εµπειρογνωµόνων, 3 μέλη του οποίου θα υποδεικνύονται από τους Παρατηρητές των δανειστών,την Τρόικα δηλαδή, πράγµα που καθιστά την παρουσία των Βουλευτών καθαρά διακοσµητική ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΨΕΥΣΤΕ ΤΟ !!! 9. Το Ταµείο θα µπορεί να εκδίδει οµόλογα, να δανείζεται απο τρίτους µε δικές µας εγγυήσεις και µε τα λεφτά αυτά να αγοράζει απο την ελεύθερη αγορά οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου σε τιµές εξευτελιστικές. ∆ηλαδή θα µπορεί το ίδιο να αγοράζει το χρέος µας, αφού το ελαχιστοποιήσει, στην ουσία µε δανεικά του Ελληνικού λαού. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ∆ΙΑΨΕΥΣΤΕ ΤΟ !!! Στις κρίσιμες ώρες που διανύουμε για το μέλλον των παιδιών και της πατρίδας μας ,θεωρώ ότι η παρούσα επιστολή αποτελεί το ελάχιστο χρέος μου απένατι, στην πατρίδα μου , τα παιδιά μου και την συνείδησή μου και η δημόσια απάντησή σας το αντίστοιχο δικό σας !! Αναμένοντας την απάντησή σας,

Post: Δ.Ν. Λογοθέτης 
Έλληνας πολίτης

4 σχόλια:

Μaria είπε...

Ποιός να απαντήσει?

Αυτός που οι "κόκκινές του γραμμές" φτάνουν μέχρι το "όχι" σε θέματα που αφορούν..... φαρμακοποιούς και δικηγόρους?

Ντροπή Δημήτρη,ντροπή...
ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΕΙΣΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΝΑΣ ΑΥΤΟ

Μaria είπε...

Μην τσιμπάτε βρε παιδιά.
Πολλοί δεν θα ψηφίσουν απο το Πασοκ την σύμβαση,αφού ξέρούν οτι πλέον ο αρθμός των βουλευτών είναι αρκετός και δεν θα κινδυνεύσει η ψήφοφορία.
Ανάμεσα σε αυτούς που δεν θα ψηφίσουν θα είναι και ο Βουλευτής.
Όμως τώρα είναι αργά.
Ας μην ψήφιζε τις προηγούμενες φορές να του βγάζαμε το καπέλο.
Τώρα και να μην ψηφίσει είναι αργά.
Ξέρετε πόσοι τσάμπα μάγκες θα βρεθούνε?

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΑΓΟΙ είπε...

Φεύγουν οι εκλεγμένοι επικίνδυνα ανίκανοι για να έρθουν οι διορισμένοι επικίνδυνοι! Μας κοροϊδεύουν οι ψευτο-πατριώτες. Οι παραιτήσεις είναι συμφωνημένες για να μπουν στα υπουργεία τα ...πιο πιόνια της απάτριδος νέας τάξης.
Εξορία σε όλους και δέσμευση κινητών- ακινήτων- υλικών και άυλων περιουσιών. Ακούει κανένας εισαγγελέας;

Γιάννης είπε...

Αγαπητέ συντάκτη. Στην τόσο τεμηριωμένη επιστολή σας δεν πρόκειται να λάβεται απόντηση όχι μόνο από τον συγκεκριμένο αλλά και από οιονδήποτε άλλον ανεξαρτήτως κόμματος.Το μόνο τους μέλημα ήταν πάντα η εκλογή τους μέσω της πελατειακής σχέσης.΄Ποιός από αυτούς ενδιαφέρθηκε ποτέ για την πραγματική ανάπτυξη του τόπου εκλεγής του. Το ερώτημα μου είναι πότε επιτέλους θα τους απορρίψουμε, τι περιμένουμε από αυτούς?