Σάββατο, 16 Απριλίου 2011

Μας πήρανε χαμπάρι.

Την ανάκτηση 259,61 εκατ. ευρώ από τα κοινοτικά κονδύλια που δόθηκαν στην Ελλάδα για αγροτικές δαπάνες κατά την περίοδο 2004 – 2009, ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξαιτίας παρατυπιών που διαπιστώθηκαν. Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο της τακτικής διαδικασίας εκκαθάρισης των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και προβλέπει την ανάκτηση συνολικά 530 εκατ. ευρώ από 10 κράτη – μέλη. Δηλαδή, το ποσό που αναλογεί στην Ελλάδα πλησιάζει το μισό των συνολικών ανακτήσεων που αποφάσισε σήμερα η Κομισιόν. Ο λόγος της ανάκτησης είναι η μη συμμόρφωση με τους κοινοτικούς κανόνες ή εξαιτίας των πλημμελών διαδικασιών ελέγχου των γεωργικών δαπανών. Στο πλαίσιο της τελευταίας απόφασης της Κομισιόν, εκτός από την Ελλάδα ποσά θα ανακτηθούν επίσης από τη Βουλγαρία, τη Δανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα καταλογίστηκαν 137,23 εκατ. ευρώ λόγω μη επιλέξιμων δαπανών και σημαντικών ελλείψεων στο σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (ΣΓΠ) για τις ελαιοκαλλιέργειες και στους επιτόπιους ελέγχους και ακόμη 122,38 εκατ. ευρώ εξαιτίας ανεπαρκών επιτόπιων ελέγχων και ελλείψεων στο σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (ΣΑΑ-ΣΓΠ) και στους διοικητικούς διασταυρωτικούς ελέγχους για τις στρεμματικές ενισχύσεις (αφορά επίσης μέτρα αγροτικής ανάπτυξης βάσει της έκτασης).
Post: Kits