Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

Επιτέλους ο Δήμος Ζακύνθου ΤΟΛΜΗΣΕ να τα βάλει με την Πειραιώς.

Διαβάστε τη μήνυση και το ΙΣΤΟΡΙΚΟ των ΤΣΑΓΚΑΡΟδανείων.
Για να μάθουν ΟΛΟΙ ποιοί πλούτισαν στις πλάτες των Ζακυνθινών και ποιοί και πως έχουν υποθηκεύσει το μέλλον ακόμη και των παιδιών μας. (Ο Τσαγκα πήγαινε με σακούλα και έπαιρνε τα λεφτά από την Τράπεζα!!!)

Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου
ΜΗΝΥΣΗ
Στυλιανού Μποζίκη Δημάρχου Ζακύνθου κατοίκου Δ,Δ Βανάτου
ΚΑΤΑ
1) Ιωάννη Παπαδόπουλου Γενικού Διευθυντή Τράπεζας Πειραιώς
2) Χρήστου Παπαγιανόπουλου Περιφερειακού Δ/ντη τράπεζας Πειραιώς Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων
3) Κωνσταντίνου Τσαγκαρόπουλου π. Δημάρχου του π. Δήμου Ζακυνθίων
4) Σωτήρη Βόσδου π. Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
5) Αγγελικής Αγούλου π. Διευθύντριας του καταστήματος Ζακύνθου της Τράπεζας Πειραιώς.
6) Κωνσταντίνου Σπαθάρου υποδιευθυντή του
καταστήματος Ζακύνθου της Τράπεζας Πειραιώς
7) Βασιλείου Στεριώτη π. ταμία του π. Δήμου Ζακυνθίων
8) και κατά παντός άλλου υπευθύνου που θα αναδειχθεί από την ποινική διαδικασία.

Με την παρούσα μου, ενεργώντας ως Δήμαρχος Ζακύνθου και δυνάμει της με αρ. απόφασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου μηνύω τους έναντι μηνυόμενους για την διάπραξη σωρεία πλημμεληματικών και κακουργηματικών πράξεων κατά του πρώην Δήμου Ζακυνθίων, του οποίου ο νέος Δήμος Ζακύνθου, δυνάμει του Ν. 3852/10, είναι καθολικός διάδοχος, ζητώντας την άσκηση ποινικής δίωξης, κατά των ως άνω και την παραδειγματική τους τιμωρία, για τους παρακάτω νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους :

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Α. ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.400.000€
Σύμφωνα με την με αρ. 257 (αρ.πρωτ. 17/28-9-05) «απόφαση» του Δ.Σ του π. Δήμου Ζακυνθίων, το Σώμα «αποφάσισε» την σύναψη δανείου με την τράπεζα Πειραιώς ποσού 1.400.000€, με σκοπούς την «εξόφληση Συνδέσμων – προμηθευτών – εκτελεστέων έργων και τέλος για την εξόφληση λειτουργικών δαπανών».
Η ως άνω απόφαση (σχετ. 1) μηδέποτε ελήφθη και ήταν εξ ολοκλήρου πλαστή!
Απόφαση με αρ.257/28.9.2005 ουδέποτε ενεγράφη και έχει ακυρωθεί από τα βιβλία πρακτικών του Δ.Σ (σχετ. 2)
Σύμφωνα με την με αρ. 206 (αρ. πρωτ. 18/5-9-2006) «απόφαση» του Δ.Σ του π. Δήμου Ζακυνθίων, το Σώμα «αποφάσισε» ομόφωνα και ενέκρινε την ενεργοποίηση της με αρ. 257/28-9-2005 απόφασης του Δ.Σ για την λήψη δανείου από την τράπεζα Πειραιώς ποσού 1.400.000€.
Η ως άνω απόφαση (σχετ. 3) μηδέποτε ελήφθη και είναι εξ ολοκλήρου πλαστή!
Το Σώμα με την με αρ. 206/5.9.2006 απόφασή του αποδέχθηκε την συζήτηση των προημερήσιας διάταξης θεμάτων (σχετ. 4)
Με βάση τις ως άνω «αποφάσεις» του Δ.Σ, η Τράπεζα Πειραιώς και ο π. Δήμος Ζακυνθίων συνάπτουν δυο (2) δανειακές συμβάσεις :
Την με αρ.66/28-9-2006 ποσού 1.000.000€ και την με αρ. 67/28-9-2006 ποσού 400.000€. (σχετ. 5 & 6)
Σύμφωνα με το Κ.Δ.Κ (αρ. 237 του Π.Δ 410/1995 και 176 του Ν. 3463/2006) απαραίτητη προϋπόθεση – εκτός των άλλων για την σύναψη δανειακών συμβάσεων, είναι η πράξη του Γ.Γ της Περιφέρειας από την οποία να προκύπτει η νομιμότητα της απόφασης του Δ.Σ.
Η τράπεζα Πειραιώς έλαβε υπόψην της και μνημόνευσε στις δανειακές συμβάσεις, το με αρ. πρωτ. 4108 «έγγραφο» του τ. Γ.Γ της ΠΙΝ Σωτήρη Βόσδου, (σχετ. 7) το οποίο και ο πλέον αδαής, θα αντιλαμβανόταν ότι ήταν πλαστό – γιατί πράγματι είναι πλαστό – και τούτο διότι:
1.Δεν έχει ορισμένη ημερομηνία έκδοσης. Αναφέρει αόριστα 2006.
2.Κάτω από το κείμενο υπάρχει χειρόγραφη ασαφής ημερομηνία ; 26/09;!. Στο από 2-10-2007 έγγραφο της Τράπεζας Πειραιώς της Νομικού Συμβούλου της κ. Απαλαγάκη αναφέρεται ως ημερομηνία του εγγράφου αυτού την 25/9!!(σχετ. 8)
3.Δεν έχει αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων στον Δήμο και δεν εισήλθε ποτέ στον Δήμο.
4.Προσκομίζεται στην τράπεζα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από τον Αντιδήμαρχο Ζακυνθίων, ο οποίος δεν είχε την απαιτούμενη νομιμοποίηση, ώστε να δύναται νομίμως να επικυρώνει φωτοαντίγραφα ως ακριβή αντίγραφα . Είναι προφανές οτι το έγγραφο αυτό θα έπρεπε να το είχε επικυρώσει ως ακριβές αντίγραφο ή ο τοπικός Διευθυντής της Δ/νσης Τ.Α της Περιφέρειας Ι.Ν. ή εφόσον είχε εισέλθει ως εισερχόμενο έγγραφο στον Δήμο Ζακυνθίων, ο Δήμαρχος ή υπάλληλος του ΚΕΠ. Η υπογραφή του Αντιδημάρχου τίθεται κάτω από την λέξη η «Διευθύντρια»!!!
5.Δεν μνημονεύονται οι ...η συνέχεια εδώ.


...διατάξεις των σχετικών νόμων και η υπο έγκριση απόφαση, βάσει των οποίων διαπιστώνεται η νομιμότητα της «απόφασης» του Δ.Σ.
6.Η με αρ 257 απόφαση για την λήψη δανείου από τον Δήμο ελήφθη την 28/9/2005 και η «νομιμοποίηση» της απόφασης «από τον Περιφερειάρχη) φέρεται έγινε ένα χρόνο μετά !!!
Και ενώ το με αρ. πρωτ. 4108/2006 έγγραφο ενείχε αυτόδηλα την προβληματική που αναφέρεται ανωτέρω, η Τράπεζα Πειραιώς ενέκρινε την χορήγηση στον Δήμο δύο δανείων ποσού 1.000.000 και 400.000 ευρώ, με αδιαφανή διαδικασία .
Στην συνέχεια, η κ. Απαλαγάκη στο ως άνω από 2-10 -2007 έγγραφο της (σχετ. 8), προς τον τότε Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. αναφέρει οτι η έγκριση της Περιφέρειας της με αρ. 206/5-9-2006 απόφασης του Δ.Σ. (που ενεργοποιεί την με αρ. 257/05 απόφαση για την λήψη του δανείου) έγινε με το από 11-9-2006 έγγραφο της Περιφέρειας (δεν μνημονεύει καν τον αρ. πρωτοκόλλου).
Όμως κατά παράδοξο τρόπο, η ημερομηνία 11/9/2006 αφορά το πλαστό διαβιβαστικό έγγραφο (σχετ. 9) του π. Δήμου προς την Περιφέρεια με θέμα την αποστολή της «απόφασης» 206 για νομιμοποίηση. Άραγε ποιο έγγραφο της Περιφέρειας έλαβαν υπόψη τους για την νομιμοποίηση της με αρ. 206/2006 απόφαση του Δ.Σ.; Στις σχετικές δανειακές συμβάσεις αναφέρεται ως έγγραφο για τη νομιμοποίηση και των δύο «αποφάσεων» του Δ.Σ. το με αρ. Πρωτ. 4108!!!
Όπως προκύπτει βέβαια από έγγραφο της ΠΙΝ (αρ. πρωτ. 7067/20-8-07) (σχετ. 10) η νομιμοποίηση της με αρ. 206/2006 έγινε με το με αρ. 4675/30-10-2006 έγγραφο του Γ.Γ!!!
Στην συνέχεια και ανατρέχοντας στο κείμενο της με αρ. 257/2005 «απόφασης» θα διαπιστώσουμε ότι:
-Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα, αναφέρει ότι η τράπεζα Πειραιώς ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του Δήμου προκειμένου να δανειοδοτηθεί με το χρηματικό ποσό των 1.400.000€. Πότε υπεβλήθη το αίτημα από τον Δήμο και με βάση ποιο έγγραφο ανταποκρίθηκε θετικά η Τράπεζα; Δεν υπάρχει κανένα έγγραφο ούτε για το αίτημα του Δήμου , ούτε για την ανταπόκριση της Τράπεζας.
-Το ποσό του Δανείου θα διατεθεί αποκλειστικά για «την εξόφληση των συνδέσμων – προμηθευτών – εκτελεστέων έργων και τέλος για την εξόφληση λειτουργικών δαπανών». Δεν αναφέρεται στην «απόφαση»: 1)Ποιος Σύνδεσμος και τι ποσό για κάθε Σύνδεσμο 2) Ποιοι προμηθευτές και το ποσό του καθενός από αυτούς 3)Τα «εκτελεστέα» έργα και τα ονόματα των εργοληπτών, καθώς και ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε έργο και εργολάβο και τέλος ποιες λειτουργικές δαπάνες. Το πλέον σημαντικό όμως είναι οτι η Τράπεζα γνώριζε οτι δεν ήταν νόμιμη η χορήγηση δανείων προς Ο.Τ.Α για την εξόφληση οφειλών προς τρίτους, διότι με βάση την διάταξη του άρθρου 19 του ν. 3242/04 δάνεια αυτού του σκοπού χορηγούνται προς τους Ο.Τ.Α μόνο απο το Ταμείο παρακαταθηκών και Δανειων!!! (θα αναφερθώ λεπτομερώς και σε άλλο κεφάλαιο της παρούσας μου).
-Δεν αναφέρεται στην απόφαση η εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία με βάση τον κώδικα (και το Π.Δ 410/95 και το Ν.3463/06) «μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει του όρους του και κάνει σχετική εισήγηση στο Δ.Σ».
-Αναφέρει ότι ο Δήμος επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν. 128 ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 238 του Π.Δ 410 οι Δήμοι δεν επιβαρύνονται με τέλη και δικαιώματα υπέρ τρίτων
-Αναφέρεται στην απόφαση 257/05 η λήψη ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ δανείου 1.400.000€. Γιατί έσπασε το ποσό σε δυο δάνεια 1.000.000€ και 400.000€. Με τίνος την πρωτοβουλία; Μήπως της Τράπεζας γιατί γνώριζε τη νομοθεσία περί προσυμβατικού ελέγχου για δάνεια πάνω από 1.000.000€; Και είναι δυνατόν με αυτήν την μεθόδευση να παρακαμφεί η επιταγή του νομοθέτη που διασφαλίζει την διαφάνεια σε περιπτώσεις μεγάλων δανείων ;
- Καταλυτικό γεγονός για την προσέγγιση του ζητήματος της δανειοδότησης του 1.400.000 είναι ότι η απόφαση 206/06 περί ενεργοποίησης της 257/05 και στη συνέχεια η δανειοδότηση του Δήμου από την Τράπεζα την 29-9-2006 έγινε 15 ημέρες πριν από τις Δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2006.
Μετά από όλα όσα εκθέτουμε ανωτέρω, η Διοίκηση της τράπεζας ενέκρινε και ο Υποδιευθυντής του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στην Ζάκυνθο κος Σπαθάρος, συνυπέγραψε με τον τότε Δήμαρχο κ. Τσαγκαρόπουλο, δυο δανειακές συμβάσεις (τις υπ. αρ. 66 και 67/28-9-2006) συνολικού ποσού 1.400.000€. Το εύλογο ερώτημα που τίθεται είναι γιατί ενώ μνημονεύεται το όνομα της κας Αγούλου στο κείμενο των σύμβασεων, ότι ως Διευθύντρια του καταστήματος Ζακύνθου εκπροσωπεί την Τράπεζα μαζί με τον Υποδιευθυντή του καταστήματος, στο σώμα της σύμβασης υπάρχει μόνο η υπογραφή του Υποδιευθυντή κου Σπαθάρου.
Τέλος ας διεκρινιστεί επιτέλους ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής Αρχής αν είχε προσκομίσει ο Δήμος για την σύναψη αυτών των δύο δανειακών συμβάσεων την εκ του νόμου προβλεπόμενη ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΙΚΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ. δοθέντος ότι λόγω ασφαλιστικών οφειλών του Δήμου Ζακυνθίων , η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας ήταν και είναι μέχρι σήμερα ανέφικτη (Μέχρι σήμερα παρά το γεγονός ότι η τότε αντιπολίτευση ζητούσε επιμόνως το σχετικό έγγραφο,τούτο δεν παραδόθηκε ποτέ.!!!


Β. ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ 9 .600.000


Την 20-12-2006 σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του π. Δήμου Ζακυνθίων, τέθηκε εκτός ημερησίας διάταξης το θέμα της δανειοδότησης του Δήμου από την Τράπεζα Πειραιώς με δύο δάνεια ποσού 5.600.000€ και 4.000.000€. Ενώ η πλειοψηφία του σώματος αποφάσισε την αναβολή του θέματος, εν τούτοις στην με αρ. 231/2006, παρουσιάζεται οτι το Δ.Σ. «αποφάσισε» την λήψη από την Πειραιώς δύο δανείων, 5.600.000 και 4.000.000 ευρώ με σκοπούς :
Α) Για το δάνειο ποσού 5.600.000€
1) 1.000.000€ για την αποπληρωμή των υφιστάμενων δανείων προς την Πειραιώς 2) 1.500.000€ αποπληρωμή δανείων στο Τ.Π.Δ 3)1.744.345 πληρωμή εργολάβων εκτελεστέων έργων 4) 1.055.655 πληρωμή προμηθευτών και 5) 300.000 για κάλυψη υποχρεώσεων σε ασφαλιστικά ταμεία.
Β) Για το δάνειο των 4.000.000
1)1.500.000€ για εξόφληση μέρους του δανείου του Συνδέσμου Καθαριότητας 2) 800.000 για την προμήθεια μηχανοκίνητου εξοπλισμού 3) 1.300.000€ για εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων από τον Σύνδεσμο Καθαριότητας και 4) 400.000 για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανείου στην Τράπεζα Πειραιώς.
Για όλα τα παραπάνω «ελήφθη» η με αρ. 231/ 20-12-2006 «απόφαση» του Δ.Σ του π. Δήμου Ζακυνθίων.
Όλα όσα αναφέρουμε ανωτέρω ουδέποτε έγιναν στην πραγματικότητα, η ως άνω απόφαση ουδέποτε ελήφθη και η με αρ. 231 είναι καθ΄ολοκληρίαν πλαστή.(σχετ. 12)
Το Σώμα με την με αρ. 231/20.12.2006 απόφασή του ανέβαλε τη συζήτηση προς ημερήσιας διάταξης του θέματος για την κεφαλαιοποίηση των δανείων (σχετ. 14)
Το Δ.Σ του π. Δήμου Ζακυνθίων επί του θέματος αυτού, δηλαδή για την λήψη δανείων 9.600.000, «έλαβε» σωρεία άλλων αποφάσεων , όπως αυτή με την ένδειξη (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (σχετ. 13) καθώς και άλλες.
Η Τράπεζα Πειραιώς με βάση αυτή την απόφαση αλλά και με το με αρ. πρωτ. 1600/24-4-2007 έγγραφο του Γ.Γ ΠΙΝ (σχετ. 16) με το οποίο διαπίστωσε ότι η με αρ. 231/2006 απόφαση του Δ.Σ Ζακυνθίων «κατέστη νόμιμη», ενέκρινε την χορήγηση δύο δανείων συνολικού ποσού 9.600.000 προς τον τότε Δήμο και συνυπεγράφησαν οι με αρ. 2452/3487 και 2452/3488 δανειακές συμβάσεις (σχετ. 17 & 18).
Η τράπεζα προχώρησε στη έγκριση και την χορήγηση των δανείων αυτών ενώ:
Α. Η απόφαση 231 ήταν πλαστή και ουδέποτε ελήφθη. Αλλά κι αν ακόμα δεχθούμε τους ισχυρισμούς της Τράπεζας ότι δεν όφειλε να γνωρίζει την πλαστότητα, όφειλε να γνωρίζει τα ακόλουθα σε σχέση με τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων που αφορούν την σύναψη δανειακών συμβάσεων.
1)Απαιτείται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006 (διότι αυτός ο νόμος ίσχυε κατά την λήψη της «απόφασης»), απόφαση της Δ.Ε η οποία «μελετά την ανάγκη λήψης δανείων, καταρτίζει τους όρους και εισηγείται στο Δ.Σ σχετικά». Στην ως άνω απόφαση την εισήγηση για την δανειοδότηση του Δήμου δεν την έκανε η Δ.Ε, δεν την έκανε ο Δήμαρχος , δεν την έκανε δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας αλλά φέρεται να την έκανε ο κ. Λαδικός ο οποίος ήταν σύμβουλος την μειοψηφίας!!!
2)Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 176 του Ν. 3463/06 για να συναφθεί δάνειο για την εκτέλεση έργων ή προμηθειών πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον προκαταρκτική τεχνική μελέτη των έργων ή των προμηθειών και να έχει συνταχθεί και εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα. Την Τράπεζα ουδόλως την απασχόλησε η «λεπτομέρεια» αυτή (που αναφέρεται σαφώς στο νόμο) και χορήγησε δάνειο με σκοπό – εκτός των άλλων – την προμήθεια μηχανοκίνητου εξοπλισμού ποσού 800.000€
3) Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 19 του Ν. 3242/2004 επιτρέπεται στους Ο.Τ.Α η λήψη δανείων μονο απο το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εξόφληση οφειλών των Δήμων προς ιδιώτες ή Ν.Π.Ι.Δ (που προέκυψαν απο την εκτέλεση έργων ή εργασιών, εκτέλεση προμηθειών κ.α). Εν τούτοις η Τράπεζα (αν και γνώριζε οτι τούτο δεν ήταν νόμιμο με βάση την ως άνω διάταξη του ν. 3242/04) ενέκρινε δάνεια που μεταξύ των σκοπών τους ήταν η αποπληρωμή προμηθευτών (1.055.000 ), η πληρωμή εργολάβων (1.744.345), η πληρωμή οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία (300.000) αλλά και η εξόφληση του «δανείου» ποσού 1.400.000 που η ίδια η Τράπεζα χορήγησε στον π. Δήμο!!! Επίσης δεν αναφέρονται τα ονόματα των προμηθευτών και των εργολάβων καθώς και το ποσό που ώφειλε ο Δήμος σε κάθε έναν απο αυτούς !!! (Για το παράνομο της χορήγησης των δανείων για τους σκοπούς αυτούς, θα αναφερθούμε αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο της παρούσας μας)
4) O κ. Τσαγκαρόπουλος και αφού είχε «ληφθεί» η με αρ. 231/2006 «απόφαση» του Δ.Σ. αποστέλλει στην Τράπεζα Πειραιώς δύο έγγραφα με τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου (682/19.1.2007) στα οποία αναφέρει στο ένα ότι το Δ.Σ. αποφάσισε την λήψη δανείου 9.200.000 ευρώ (σχετ. 15-1) και στο άλλο 10.000.000 ευρώ (σχετ. 15-2). Ούτε από αυτά τα έγγραφα η Τράπεζα Πειραιώς κατάλαβε ότι υπάρχει πρόβλημα με την δανειοδότηση του Δήμου Ζακυνθίων;.


Γ. ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Σύμφωνα με το αρ. 8 παρ. 1 του Ν. 2741/1999 (φεκ Α΄199), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 του Ν. 3060/2002 (φεκ Α 242) 9παρ. 3 του Ν. 3090/2002 (φεκ Α΄ 329) και 12 παρ. 27 του Ν. 3310/2005 (φεκ Α΄30) το ελεγκτικό συνέδριο ελέγχει τη νομιμότητα των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ και των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, όταν προυπολογιζόμενο οικονομικό αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό τον 1.000.000€.
Επίσης στο Ν.3463/2006 και την παρ. 2 του αρ. 209 ορίζεται ότι «η παροχή των κάθε είδους Υπηρεσιών προς τους φορείς της προηγούμενης παραγράφου, πλην αυτών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3316/05 ρυθμίζεται με Π.Δ που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών».
Στο άρθρο 273 παρ. 1 του Ν. 3463/06 αναφέρει ότι μέχρι την έκδοση των Π.Δ της παρ 2 του αρ. 209, οι κάθε είδους υπηρεσίες εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/05, διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/1980 (φεκ 11 Α).
Από τα παραπάνω συνάγεται ευθέως και πέρα από κάθε αμφισβήτηση ότι οι συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτουν οι Ο.Τ.Α και υπερβαίνουν το 1.000.000€ υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (τμήμα VI Ελ. Συν. 219/2007 και 220/2007).
Επίσης θα πρέπει να προσθέσω ότι στο αρ. 176 του Ν. 3463/06 ορίζεται η διαδικασία για την σύναψη δανείου και δεν αναφέρεται στον διαγωνιστικό μέρος που περιγράφεται στο Π.Δ 28/1980 (ΕΛ.ΣΥΝ. 10/2008)
Από τα ανωτέρω συνάγεται (αλλά και από το Π.Δ 60/2007 (φεκ 64/2007 που συμπεριλαμβάνει και τις χρηματοοικονομικές) ότι οι δημόσιες συμβάσεις υπόκεινται στις γενικές αρχές της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας, της δημοσιότητας, ώστε να εξασφαλίζεται ο ανταγωνισμός και ο έλεγχος της διαδικασίας.
Από όλα όσα αναφέρω ανωτέρω, όλες οι δανειακές συμβάσεις που σύναψε ο Δήμος Ζακυνθίων με την τράπεζα Πειραιώς είναι άκυρες, διότι ποτέ δεν ελέγχθηκαν οι συμβάσεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο και βεβαίως ποτέ δεν τηρήθηκαν οι αρχές της διαφάνειας, της δημοσιότητας και της ίσης μεταχείρισης . ΟΛΑ ΕΓΙΝΑΝ ΕΝ ΚΡΥΠΤΩ και οι πλαστές αποφάσεις του Δ.Σ και οι συμβάσεις δανειοδότησης. Την ακυρότητα των συμβάσεων αυτών, λόγω της ελλείψεως προσυμβατικού ελέγχου, ανακοίνωσε εγγράφως και πανηγυρικά ο τ. Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Χατζηγάκης, ύστερα από ερώτημα του Βουλευτή Ζακύνθου Δημήτρη Βαρβαρίγου.(σχετ. 19)

Δ. Η ΜΕ ΑΡ. 16/2005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (σχετ. 21)

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, κρίθηκε νόμιμη η μη έγκριση απο την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου χρηματικών ενταλμάτων που εκδόθηκαν από Δήμο και αφορούσαν την πληρωμή δόσης και τόκων δανείου που συνήψε ο Δήμος με την Τράπεζα Πειραιώς!! Ως αιτιολογία η Επίτροπος προέβαλε ότι η Τράπεζα Πειραιώς δεν είχε νόμιμο δικαίωμα να χορηγήσει δάνειο προς τον Δήμο για την εξόφληση οφειλών , διότι σύμφωνα με την διάταξη του άρ. 19 του ν. 3242/2004 δάνειο αυτού του σκοπού μπορούσε να χορηγήσει προς Ο.Τ.Α μόνο το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Επίσης έκρινε ότι στην απόφαση του Δ.Σ. θα πρέπει να καθορίζονται με τρόπο σαφή και συγκεκριμένο τα ονόματα των οφειλετών, τα οφειλόμενα ποσά και τα εκτελεσθέντα έργα.
Αρα η Τράπεζα Πειραιώς (ως διάδικο μέρος στην υπόθεση που κρίθηκε με την αρ. 16/2005 απόφαση του ΕΛ. ΣΥΝ.) γνώριζε ότι δεν είχε νόμιμο δικαίωμα να χορηγήσει δάνεια με αυτούς τους σκοπούς στον π. Δήμο Ζακυνθίων και όμως το έπραξε, συνάπτοντας με τον Δήμο 4 δανειακές ΑΚΥΡΕΣ συμβάσεις συνολικού ποσού 11.000.000 ευρώ!!!!

Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 300.000€


Την 16-2-2007 ο Δήμος Ζακυνθίων και η Τράπεζα Πειραιώς συνήψαν την με αρ. 2641620 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ (ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (σχετ. 22) σύμφωνα με την οποία η Τράπεζα παρείχε στον Δήμο πίστωση με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό μέχρι του ποσού των 300.000€
Η σύμβαση αυτή συνυπεγράφη από τον τότε Δήμαρχο κ. Τσαγκαρόπουλο και τον Υποδιευθυντή του καταστήματος Κωνσταντίνο Σπαθάρο . Η σύμβαση αυτή ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ από την ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ του καταστήματος κ. Αγούλου, αν και αναφέρεται το όνομά της στην ως άνω σύμβαση ότι εκπροσωπεί την Τράπεζα.
Η σύμβαση αυτή συνυπεγράφη χωρίς ΚΑΜΙΑ απόφαση του Δ.Σ και δίχως έγκριση από τον Γ.Γ ΠΙΝ.
Στην διάταξη της παρ. 7 του αρ.176 αναφέρεται ρητώς ότι για την σύναψη συμβάσεων πίστωσης Ανοιχτού Αλληλόχρεου λογαριασμού εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2,3,4,5,6 και 8 του ως άνω άρθρου.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρω το εξής πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο αποδεικνύει πέραν πάσης αμφισβήτησης, το οργανωμένο σχέδιο για την καταλήστευση των πόρων του Δήμου Ζακυνθίων.
Στις 15/2/2007 αποστέλλεται με ΦΑΞ προς τον κ. Τσαγκαρόπουλο, πρόταση συνεργασίας (σχετ. 23) από το ΦΑΞ του κ. Παπαγιαννόπουλου (περιφερειακό διευθυντή) , υπογεγραμμένη από τον ίδιο, τον κ. Παπαδόπουλο (Γενικό Διευθυντή), την κ. Αγούλου, τον κ. Σπαθάρο και τον κ.Φλεμοτόμο, στην οποία μνημονεύονται τα δάνεια 1.000.000€ και 400.000€ του Δήμου Ζακυνθίων που ελήφθησαν δυνάμει των με αρ. 257/05 και 206/06 αποφάσεων του Δ.Σ, το δάνειο ποσού 3.000.000€ του Συνδέσμου Καθαριότητας και τέλος προτείνεται η σύναψη δυο δανείων 5.600.000 και 4.000.000€, όπως αναφέρει η με αρ. 231/2006 «απόφαση» του Δ.Σ.
Την επομένη κατά τρόπον εντυπωσιακό και σε κάθε περίπτωση παράνομο και ύποπτο, συνυπογράφεται η σύμβαση Ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού μεταξύ Τράπεζας Πειραιώς (δια του κ. Σπαθάρου) και Δήμου Ζακυνθίων δια του κ. Τσαγκαρόπουλου, χωρίς απόφαση του Δ.Σ!!!
Και για την περίπτωση αυτής της δανειοδότησης ανακύπτει αμείλικτα το ερώτημα αν προσήχθη ασφαλιστική ενημερότητα από τον Δήμο Ζακυνθίων για την σύναψη της δανειακής σύμβασης, όπως επιτάσσει ο νόμος.


ΣΤ. ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ


Το μέγα σκάνδαλο της καταλήστευσης και οικονομικής εξόντωσης του Δήμου Ζακυνθίων και συνακόλουθα της τοπικής κοινωνίας, ολοκληρώθηκε με την εκταμίευση των ως άνω δανείων, δι΄ αναλήψεων είτε από τον τότε Δήμαρχο κ.τσαγκαρόπουλο, είτε από ον τότε ταμία του Δήμου κ. Βασίλειο Στεριώτη, η οποία έγινε ως εξής
Α. Για τα δάνεια ποσού 1.000.000 και 400.000 ευρώ
Τα ποσά αυτά εκταμιεύθηκαν ς εξής :
Την 3/10/06 ανάληψη 100.000 ευρώ σε μετρητά
Την 4/10/06 ανάληψη 70.000 ευρώ σε μετρητά
Την 9/10/06 ανάληψη 100.000 ευρώ σε μετρητά
Την 12/10/06 ανάληψη 70.000 ευρώ σε μετρητά
Την12/10/06 ανάληψη 25.000 ευρώ σε μετρητά
Την 12/10/06 ανάληψη 312.624 ευρώ σε επιταγή προς τον Σύνδεσμο Καθαριότητας
Την 13/10/2006 ανάληψη 30.000 ευρώ σε μετρητά
Την 9/11/2006 ανάληψη 200.000 ευρώ σε μετρητά
Την 16/11/2006 κατάθεση!!! 312.000 ευρώ με επιταγή!!!!
Την 16/11/2006 ανάληψη 208.000 ευρώ σε μετρητά
Την 20/11/2006 ανάληψη 14.000 σε μετρητά
Την 22/11/2006 πληρωμή επιταγής προς Στάβερη ποσού 5.000 ευρώ
Την 28/11/2006 πληρωμή επιταγής προς ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ποσού 10.000 ευρώ
Από 30/11/2006 μέχρι 21/12/2006 πληρωμή με επιταγές σε διάφορα πρόσωπα συνολικού ποσού 114.415,51 ευρώ
Την 8/12/2006 ανάληψη 105.000 ευρώ σε μετρητά
Την 11/12/2006 ανάληψη 15.000 ευρώ σε μετρητά
Την 18/12/2006 ανάληψη 20.000 ευρώ σε μετρητά
Την 22/12/2006 ανάληψη 10.000 ευρώ σε μετρητά
Την 29/1/2007 ανάληψη 99.000 ευρώ σε μετρητά
Ξέχασαν να σηκώσουν 865 ,49 ευρώ !!!! (σχετ. 23-1, 23-2, 23-4, 23-5, 23-6)
Είναι πράγματι αδιανόητο ο οποιοσδήποτε Δήμαρχος να πηγαίνει με μια σακούλα στην Τράπεζα και να εκταμιεύει τα ως άνω ποσά σε μετρητά, δίχως η τράπεζα να διασφαλίζει την εκπλήρωση των σκοπών του δανείου.
Η μεγάλη απάτη συντελέσθηκε με το ότι τα χρήματα αυτά ουδέποτε εισήλθαν στα ταμεία του δήμου, ούτε βεβαίως ενεγράφησαν στους οικείους προϋπολογισμούς
Β. Για το δάνειο του αλληλόχρεου λογαριασμού ποσού 300.000 €
Η εκταμίευση του ως άνω δανείου έγινε σε μετρητά και σε δυο δόσεις: ποσό 280.000€ την ίδια ημέρα που υπεγράφη η σύμβαση (16-2-2007) και ποσό 19.985€ την 29-3-07 (σχετ 24-1, 24-2).
Είναι περιττό βέβαια να αναφέρω ότι τα χρήματα αυτά ουδέποτε εισήλθαν στα ταμεία του Δήμου και βεβαίως δεν ενεγράφησαν στους οικείους προϋπολογισμούς.
Γ Για τα δάνεια ποσού 5.600.000 και 4.000.000 ευρώ.
Από τον συνδυασμό των Προτάσεων που κατατέθηκαν από την Τράπεζα ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου (σελ 4,8 και 9) (σχετ.25) κατά την δικάσιμο 16-9-2009 και του από 10-8-2007 εγγράφου της κας Απαλαγάκη (Νομική σύμβουλος της τράπεζας Πειραιώς) (σχετ 26) προς την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων( ΥΠ.Ε.Ε) φαίνεται ότι από τα ως άνω δάνεια εκταμιεύθηκαν τα εξής ποσά:
30/5/07 555.947,46 έκδοση τραπεζικής επιταγής με σημ. εξόφληση εργολάβων
31/5/07 1.010.517,50 και 404.207 για την εξόφληση οφειλών του Δήμου προς την Τράπεζα Πειραιώς , δηλαδή το παρανόμως συναφθέν δάνειο του 1.400.000 ευρώ
05/6/07 540.000 έκδοση τραπεζικής επιταγής με σημείωση την πληρωμή οφειλών αποκομιδής απορριμμάτων
08/6/07 1.500.000 πληρωμή οφειλών προς τον Σύνδεσμο Καθαριότητας Ζακύνθου (κατάθεση στο δάνειο του στην Τράπεζα Πειραιώς).
08/06/07 190.616,78 έκδοση τραπεζικής επιταγής με σημείωση την πληρωμή εργολάβων (τεχνική εταιρεία με έδρα την Πάτρα)
08/06/07 260.000 έκδοση τραπεζικής επιταγής με σημείωση την πληρωμή προμηθευτών.
Ήτοι σύνολο 4.461.278,74€ .
«Ξέχασαν» όμως να αναφέρουν το σύνολο των εκταμιεύσεων που έγιναν από τα δάνεια αυτά και συγκεκριμένα δεν αναφέρουν:
1. ποσό 5.000€ την 19-6-2007 απ τον με αρ. 5452-029527-039 λογαριασμό. Η ανάληψη των χρημάτων έγινε από τον Νικόλαο Κωνσταντάκο, με επιταγή εκδόσεως Δήμου Ζακυνθίων σε διαταγή του Αθλητικού οργανισμού Δήμου Ζακυνθίων
2. Ποσό 25.000€ την 20-6-2007 απ τον ίδιο λογαριασμό με δικαιούχο τον Δήμο Ζακυνθίων. Αφορά πληρωμή επιταγής που εμφανίσθηκε στην ALPHA τράπεζα
3. Ποσό 55.000€ την 20-6-2007 απ τον ίδιο λογαριασμό. Η ανάληψη των χρημάτων έγινε από τον Νικόλαο Κωνσταντάκο με επιταγή του Δήμου
Ζακυνθίων και σε διαταγή του οργανισμού ΚΑΠΗ του
Δήμου Ζακυνθίων.΄
4. Ποσό 58.855€ την 25/6/2007 απ τον ίδιο λογαριασμό με επιταγή του Δήμου Ζακυνθίων εις διαταγήν Δ.Ο.Υ Ζακύνθου
5. Ποσό 20.000€ την 3-7-2007 από τον ίδιο λογαριασμό. Τα χρήματα εισπράχθηκαν από κάποια κυρία Ευφροσύνη Θεοφανοπούλου, με επιταγή εκδόσεως του Δήμου Ζακυνθίων εις διαταγήν του οργανισμού ΚΑΠΗ.
6. Ποσό 5.000€ την 16-7-2007 από τον ίδιο ως άνω
λογαριασμό με δικαιούχο τον Δήμο Ζακυνθίων. Η
Πειραιώς αγνοεί την κατάληξη του ποσού αυτού.
Το σύνολο των χρημάτων αυτών που δεν αναφέρονται στις προτάσεις της τράπεζας και στο έγγραφο της κας Απαλλαγάκη, ανέρχεται στο ποσό των 168.855€. Η απόκρυψη της εκταμίευσης των χρημάτων αυτών ενώπιον δημόσιων αρχών που συνετελέσθη από την ίδια την τράπεζα και την νομική της σύμβουλο, έγινε προφανώς γιατί τα ποσά αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τους αναγραφόμενους σκοπούς των δανείων στην με αρ. 231/2006 « απόφαση» του Δ.Σ.
Περαιτέρω έχει μεγάλη αξία το πώς « ξεπλύθηκαν» τα ποσά των : 555.947,46 με σημ. εξόφληση εργολάβων, 540.000 με σημ. την πληρωμή οφειλών αποκομιδής απορριμμάτων και 260.000€ με σημ. την πληρωμή προμηθευτών, μέσω του λογαριασμού που τηρούσε ο Δήμος στην Εμπορική Τράπεζα. Για τα χρήματα αυτά εκδόθηκαν τρεις ισόποσες επιταγές και εξοφλήθηκαν συμψηφιστικά από την Εμπορική Τράπεζα μέσω των τραπεζικών λογαριασμών που τηρούσε σε αυτή την τράπεζα ο Δήμος Ζακυνθίων. Μέσα από αυτήν την διαδικασία «ξεπλύθηκαν» τα χρήματα αυτά, τα οποία στην συνέχεια εκταμιεύθηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση και άγνωστους λόγους και αιτίες, που θα γίνουν όμως γνωστές εάν κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή η Δικαιοσύνη.


ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Γραφείο Πρωθυπουργού
2. κ. Υπουργό Δικαιοσύνης
3. κ. Υπουργό Εσωτερικών
4. κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
5. κ. Εισαγγελέα Εφετών Πάτρας
6. κ.Βουλευτή Ζακύνθου Δ.Βαρβαρίγο
7. κ.Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας
8. κ. Γραμματέα Κ.Ε ΚΚΕ
9. κ. Πρόεδρο ΛΑΟΣ
10. κ. Πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ
11. κ. Πρόεδρο Δημοκρατικής Αριστεράς
12. κ. Πρόεδρο Δημοκρατικής Συμμαχίας
13. κ. Πρόεδρο της Τράπεζας της Ελλάδος
14.κ.Πρόεδρο της Επιτροπής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (αρ. 7 του ν.3691/2008).


Bookmark and Share

1 σχόλια:

Rataplan είπε...

Έχω μείνει άφωνος !!!
Είμαι και ραταπλάν βλέπετε !!!