Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010

Πειραιώς - Hawking: Σημειώσατε 1!

Μεγίστην Oρθόδοξην νίκην κατά των αισχρών αιρετικών και αθεϊστικών απόψεων επέτυχεν πάλιν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ.κ.κ. Σεραφείμ, διορθώνοντας τον αποτυχημένον εκείνον μικροεπιστήμοναν και αθεϊστήν S. Hawking (πτού! - πτού!), ο οποίος ετόλμησεν ο λωλός, να αμφισβητήσει, ο κατηραμένος, τον Θεόν μέσω της συνεχούς παρουσιάσεως των απόψεών του που στοχεύουν στο να απομειώσουν την δράσι του Δημιουργού Θεού και στην εκδίπλωση των θαυμασίων της δημιουργίας Του! Ο Σεβασμιώτατος, ο οποίος έχει πολλούς άλλους αιρετικούς και αθέους επιπλήξει δια τα πλάνας των (Elton Johnν, έναν Πρωθυπουργόν, μιαν Βασίλισσαν, τον Μ. Καντάφιν), κατεκεραύνωσε τον ασεβή και αμαθή Hawking δια του θεοπνεύστου πλην επιστημονικού λόγου του και μέσω ...η συνέχεια εδώ ...ακλονήτων επιχειρημάτων, όπως ότι ο Hawking τυγχάνει : "...απολύτως καθηλωμένος και επικοινωνών με ηλεκτρονικήν φωνήν, που επιφέρει την κατανόησιν δια την συμπλεγματικότητα και τραγικότητα των απόψεών του που αδίκως βεβαίως ενοχοποιούν ουσία τον Τρισάγιον Θεόν δια την δυσχερεστάτην θέσιν της υγείας του διότι η ασθένεια, η φθορά και ο θάνατος δεν προέρχονται από τον Θεόν αλλά είναι αποτέλεσμα της σχάσεως των ανθρώπων και του κόσμου από Αυτόν." ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΝ!!! Δια τους ευσεβείς πιστούς, ολόκληρος η θεόπνευστος - επιστημονικώς τεκμηρωμένη επιστολή του Σεβασμιωτάτου αναρτάται εδώ. Οι υπηρέται του Διαβόλου (πτού! - πτού!) Ουμανισταί, εξέδωσαν ένα κατάπτυστον όπως και κατηραμένον Δελτίον Τύπου, όπου επιχειρούν ανεπιτυχώς να βάλλουν εναντίον του Σεβασμιωτάτου, και ανηρτήθη εδώ. Συνιστάται εις το φιλόθεον Ποίμνιον όπως ΜΗ αναγνώσει τας αισχράς απόψεις των Ουμανιστών, που (άκουσον - άκουσον!) καταφέρονται εναντίον του Σοφού Μητροπολίτου χρησιμοποιούντες την ΛΟΓΙΚΗΝ!!! (πτού! - πτού!)...
Δυστυχέστατε και αμαθέστατε Hawking, ηττήθης ήτταν πικρήν, αμ τι ενόμισας, τρισκατάρατε, ότι δια της επιστημονικής μεθόδου θα έφθανες εις ορθάς απαντήσεις; Όχι, βροντοφωνάζομεν ημείς το Ποίμνιον, ο Σεβασμιώτατος διαθέτει Θείαν Σοφίαν ενώ εσύ, τρισκατάρατε επιστήμων, διδάσκεσαι υπό του Κερατά Σατανέως!! (πτού! - πτού!)
Φωτό:
O Πανεπιστήμων κ.κ. Σεβασμιώτατος με τον πλήρη επιστημονικόν εξοπλισμόν του, ολίγον πριν την συντριβήν του αθέου Σατανιστού Hawking.
Post: ΑΗΤΟΜΑΧΟΣ