Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010

Πάρε παρθένον λάδιν κι έλα του πολέμου βράδιν!

(κάμετε κλικ δια να μεγαλώσει η Αποκαλυπτική εικών)
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ! Τρομεραί μιρακωλώδεις αποκαλύψεις εις τα ελληνικά ΜΜΕ εκ μέρους του φαντάσματος (δεν πρόκειται δυστυχώς δι' ανάστασιν, έχει Άλλος την αποκλειστικότηταν) του γέροντος Παϊσίου συγκλονίζουν την οικονομικώς και κοινωνικώς ατυχήσασαν Ορθόδοξην Ελλάδαν (η οποία, ως γνωστόν, δεν πταίει η πτωχή ποσώς δια τα βάσανά της, ηπατήθη και επροδόθη υπό κερδοσκόπων). Ο σοφός γέρων, (να γίνει Άγιος, είναι λαϊκή απαίτησις!) που αν και μακαρίτης φέρει δια του τάφου του χρυσίον πολύ εις την Ιεράν Μονήν Σουρωτής, όπου ετάφη εντέλει ευτυχής μεταξύ πολυαρίθμων γυναικών (καλογραιών, μην σκανδαλίζεσθε!) ενεφανίσθη νύκτωρ εις δυο καταβρέκτους μοναχούς (εκατουρήθησαν δυστυχώς επάνω τους ως εκ θαύματος) και με σοβαρήν φωνήν τους επεφόρτισε να ειδοποιήσουν τους αδελφούς των, εν Κυρίωι ετέρους καλογήρους του Αγιοτάτου Αγίου Όρους, διότι έρχεται, είπεν, πόλεμος ταχέως και να πάνε να αγοράσουν μεγάλας ποσότητας μακαρονίων και ελαιολάδου (παρθένου, υπάρχει λόγος σοβαρός). Η πληροφορία διέρρευσε μυστηριωδώς εις τα αμαρτωλά ΜΜΕ, τα οποία, ΜΜΕετανοούντα πάραυτα, έσπευσαν να πληροφορήσουν το ευσεβές Ποίμνιον, διότι ο φαντασμαγορικός γέρων είχεν άλλην δουλειάν εις Παράδεισον και έφυγεν, ώστε δεν επρόλαβεν να το κάμη ο ίδιος. Άλλαι πληροφορίαι, αι οποίαι εμφανίζουν τους ευσεβείς και παραγωγικούς καλογήρους να αναζητούν εναγωνίως παλαιάν, αγαπημένην φωτογραφίαν του Αδόλφου Χίτλερ εις κουάδρον, δια να την αναρτήσουν πάλιν εις περίοπτον σημείον ενόψει του πολέμου, ελέγχονται ως ανακριβείς. Οι φιλάργυροι, ακόλαστοι, πόρνοι, μοιχοί, αρσενοκοίται, μαλακοί, λαίμαργοι και λοιποί αμαρτωλοί κάτοικοι της Ελλάδος (δηλαδή, όλοι εκτός των ιερωμένων, δι’ εκείνους η φιλαργυρία και αι άλλαι αμαρτίαι είναι θεάρεσται) καλόν θα έκαμναν να ΜΜΕτανοήσωσιν, δια να μην τους περιλάβει αδιαβάστους ο Τρισκατάρατος και Τρίκκερης Διάβολος (πτού! - πτού!) και τους ρίψη ουρλιάζοντες και αλαλάζοντες εις το πυρ το εξώτερον, άμα τους τελειώσουν τα μακαρόνια και το ελαιόλαδον και ψοφήσωσι εκ της πείνας. Ο καιρός γαρ εγγύς, και δυστυχώς θαύματα με μακαρόνια δεν γίνονται δια τον λαουτζίκον!

Post: ΑΗΤΟΜΑΧΟΣ