Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010

Ελληνίδες: 20 χρόνια μετά τις Τουρκάλες στη Βουλή!

Οι 18 κυρίες στην πιο πάνω εικόνα δεν είναι Ελληνίδες. Είναι εκείνες που εκλέχτηκαν μέλη του Τουρκικού Κοινοβουλίου το 1935. Την ίδια εποχή, στην Ελλάδα οι γυναίκες μόλις που είχαν αποκτήσει το δικαίωμα να ψηφίζουν στις Δημοτικές Εκλογές (μόνο αν ήταν πάνω από 30 ετών και εγγράμματες), ενώ η πρώτη Ελληνίδα Βουλευτής, Ελένη Σκούρα, μπήκε στη Βουλή το 1953, δηλαδή σχεδόν είκοσι χρόνια μετά τις Τουρκάλες συναδέλφους της!
Χαρακτηριστικό για την μισογυνική νοοτροπία που επικρατούσε εκείνη την εποχή, το απόσπασμα από δημοσίευμα της εφημερίδας "Νέα Ημέρα" της 20ής Μαρτίου 1928: «…Ορισμένα τινά Ελληνικά θήλεα ζητούν να δοθή ψήφος εις τας γυναίκας. Σχετικώς με το ίδιον τούτο θέμα διαπρεπέστατος επιστήμων είχεν άλλοτε αναπτύξει από του βήματος της Βουλής το επιστημονικώς πασίγνωστον, άλλως τε, γεγονός ότι παν θήλυ διατελεί εις ανισόρροπον και έξαλλον πνευματικήν κατάστασιν ωρισμένας ημέρας εκάστου μηνός… Νεώτεραι και ακριβέστεραι έρευναι καταδείκνυσιν ότι ου μόνον ωρισμένας ημέρας, αλλά δι’ όλου του μηνός τελούσιν άπαντα τα θήλεα εις πνευματικήν και συναισθηματικήν ανισορροπίαν, τινά δε μετρίαν, τα πλείστα δε σφοδροτάτην και ακατάσχετον, ότε και παντοιοτρόπως εκδηλουμένων και κλιμακουμένων συν τω χρόνω… Επειδή εν τούτοις αι ημέραι αύται, δεν συμπίπτουν ως προς όλα τα θήλεα, είναι αδύνατον να ευρεθή ημέρα πνευματικής ισορροπίας και ψυχικής γαλήνης όλων των θηλέων, ώστε την ευτυχή εκείνην ημέραν να ορίζονται αι εκάστοτε εκλογαί. Η γυναικεία συνεπώς ψήφος είναι πράγμα επικίνδυνον, άρα αποκρουστέον».

Post: ΑΗΤΟΜΑΧΟΣ