Σάββατο 29 Μαρτίου 2008

Ήρθε στο atsarantos@inbox.com

"Ατσάραντος ελάλησε ...και τα σκυλιά δεμένα."

Ο ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ