Σάββατο 14 Ιουνίου 2008

Οεε, δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ....

Τουλάχιστον γλιτώσαμε 22 Χ 150.000€